Bài học than Cọc Sáu

Bảy triệu tấn đất mới lấy được một triệu tấn than
Bãi thải mênh mông lổng chồng những hòn than giả.
Lên xuống những đường tàu sáu tầng vất vả;
Trăm xe rộn ràng; ba nghìn thợ là ong.

Những vỉa than dày mười lăm thước xuống xa,
Vỉa mỏng nhất cũng được là bốn thước.
Nhưng vỉa dối chỉ mười phân bôi bác,
Không máy nào xúc được vỉa gầy ve.

Mưa: lầy; nắng: bụi; rét: tê;
Bài Than Cọc Sáu lắng nghe tinh thần.
Thơ ơi! Quặng thải muôn lần,
Biết bao giờ mới ra vần kim cương?

Bạn cũng có thể thích