Dương liễu chi từ kỳ 2 楊柳之詞其二 • Bài ca cành liễu kỳ 2

楊柳之詞其二

寒食東風以滿城,
小枝纖弱拂啼鶯。
東君不惜離人苦,
又向前年折處生。

 

Dương liễu chi từ kỳ 2

Hàn thực đông phong dĩ mãn thành,
Tiểu chi tiêm nhược phất đề oanh.
Đông quân bất tích ly nhân khổ,
Hựu hướng tiền niên chiết xứ sinh.

 

Dịch nghĩa

Tiết hàn thực, gió xuân đã đầy thành
Cành tơ mềm mại vẫy gọi chim oanh
Chúa xuân không biết thương xót kẻ xa nhà
Lại nhằm vào chỗ gãy năm trước mà nẩy lộc


楊柳之詞其二Dương liễu chi từ kỳ 2

Bài ca cành liễu kỳ 2

寒食東風以滿城,
Hàn thực đông phong dĩ mãn thành,
Tiết hàn thực, gió xuân đã đầy thành

小枝纖弱拂啼鶯。
Tiểu chi tiêm nhược phất đề oanh.
Cành tơ mềm mại vẫy gọi chim oanh

東君不惜離人苦,
Đông quân bất tích ly nhân khổ,
Chúa xuân không biết thương xót kẻ xa nhà

又向前年折處生。
Hựu hướng tiền niên chiết xứ sinh.
Lại nhằm vào chỗ gãy năm trước mà nẩy lộc

Bạn cũng có thể thích