Hành bộ ngẫu đắc 行歩偶得 • Đi công cán hứng viết

行歩偶得

馬過沙南閒步月,
舟橫潮口半迎風。
十年來往鴻藍路,
清曠吟懷似此中。

 

Hành bộ ngẫu đắc

Mã quá sa nam nhàn bộ nguyệt,
Chu hoành triều khẩu bán nghinh phong.
Thập niên lai vãng Hồng Lam lộ,
Thanh khoáng ngâm hoài tự thử trung.

 

Dịch nghĩa

Ngựa vượt khỏi phía nam bãi cát thì thả bộ dưới trăng
Thuyền chèo ngang cửa biển nửa phần đón gió
Mười năm qua lại con đường núi Hồng sông Lam
Thơ văn ta cũng trong sạch như cảnh nước non vậy


行歩偶得Hành bộ ngẫu đắc

Đi công cán hứng viết

馬過沙南閒步月,
Mã quá sa nam nhàn bộ nguyệt,
Ngựa vượt khỏi phía nam bãi cát thì thả bộ dưới trăng

舟橫潮口半迎風。
Chu hoành triều khẩu bán nghinh phong.
Thuyền chèo ngang cửa biển nửa phần đón gió

十年來往鴻藍路,
Thập niên lai vãng Hồng Lam lộ,
Mười năm qua lại con đường núi Hồng sông Lam

清曠吟懷似此中。
Thanh khoáng ngâm hoài tự thử trung.
Thơ văn ta cũng trong sạch như cảnh nước non vậy

Bạn cũng có thể thích