Hỏi cụ Ngáo

Nghe nói ngày xưa lão chặt đầu
Đầu xanh đầu bạc, tội gì đâu?
Sao không chặt hết đầu bao đứa,
Mũ mão rồng bay, áo phượng chầu?

Nay lão vác tròng đi thịt chó
Chó vàng chó mực, tội gì đâu?
Sao không thịt hết bao con đó
Liếm gót giầy Tây, béo mượt đầu?

Bạn cũng có thể thích