Hữu sở tư kỳ 1 有所思其一 • Có nỗi niềm kỳ 1

有所思其一

思與君別來,
幾見芙蓉花。
盈盈隔秋水,
若在天一涯。

 

Hữu sở tư kỳ 1

Tư dữ quân biệt lai,
Kỷ kiến phù dung hoa.
Doanh doanh cách thu thuỷ,
Nhược tại thiên nhất nha (nhai).

 

Dịch nghĩa

Từ lúc cùng chàng chia tay
Đã bao lần nhìn hoa phù dung nữa
Chỉ cách một dòng nước mùa thu
Mà như ở tận góc trời nào


有所思其一Hữu sở tư kỳ 1

Có nỗi niềm kỳ 1

思與君別來,
Tư dữ quân biệt lai,
Từ lúc cùng chàng chia tay

幾見芙蓉花。
Kỷ kiến phù dung hoa.
Đã bao lần nhìn hoa phù dung nữa

盈盈隔秋水,
Doanh doanh cách thu thuỷ,
Chỉ cách một dòng nước mùa thu

若在天一涯。
Nhược tại thiên nhất nha (nhai).
Mà như ở tận góc trời nào

Bạn cũng có thể thích