Hữu sở tư kỳ 2 有所思其二 • Có nỗi niềm kỳ 2

有所思其二

欲涉不得去,
茫茫足煙霧。
香江多芳草,
何心採衡杜。

 

Hữu sở tư kỳ 2

Dục thiệp bất đắc khứ,
Mang mang túc yên vụ.
Hương giang đa phương thảo,
Hà tâm thái hành đỗ.

 

Dịch nghĩa

Muốn đến nhưng không đến được
Bởi khói mù dày đặc
Sông Hương lắm cỏ thơm
Lòng nào lại đi tìm cỏ lạ


有所思其二Hữu sở tư kỳ 2

Có nỗi niềm kỳ 2

欲涉不得去,
Dục thiệp bất đắc khứ,
Muốn đến nhưng không đến được

茫茫足煙霧。
Mang mang túc yên vụ.
Bởi khói mù dày đặc

香江多芳草,
Hương giang đa phương thảo,
Sông Hương lắm cỏ thơm

何心採衡杜。
Hà tâm thái hành đỗ.
Lòng nào lại đi tìm cỏ lạ

Bạn cũng có thể thích