Hữu sở tư kỳ 3 有所思其三 • Có nỗi niềm kỳ 3

有所思其三

青鳥高雲間,
錦書何時還。
君心雖匪石,
有恐凋朱顏。

 

Hữu sở tư kỳ 3

Thanh điểu cao vân gian,
Cẩm thư hà thì hoàn.
Quân tâm tuy phỉ thạch,
Hữu khủng điêu chu nhan.

 

Dịch nghĩa

Trời cao chim xanh bay
Thư gấm chừng nào gởi về
Lòng tuy không phải là sắt đá
Chỉn e nét son hao gầy


有所思其三Hữu sở tư kỳ 3

Có nỗi niềm kỳ 3

青鳥高雲間,
Thanh điểu cao vân gian,
Trời cao chim xanh bay

錦書何時還。
Cẩm thư hà thì hoàn.
Thư gấm chừng nào gởi về

君心雖匪石,
Quân tâm tuy phỉ thạch,
Lòng tuy không phải là sắt đá

有恐凋朱顏。
Hữu khủng điêu chu nhan.
Chỉn e nét son hao gầy

Bạn cũng có thể thích