Hữu sở tư kỳ 4 有所思其四 • Có nỗi niềm kỳ 4

有所思其四

朱顏不可仗,
哪能不惆悵。
何如雙翡翠,
飛去蘭苕上。

 

Hữu sở tư kỳ 4

Chu nhan bất khả trượng,
Na năng bất trù trướng.
Hà như song phí thuý,
Phi khứ lan điều thượng.

 

Dịch nghĩa

Nét son mà không còn như xưa
Làm sao chẳng đau buồn
Giá được làm chim phỉ chim thuý
Ta sẽ bay vào vườn hoa lan hoa thiều


有所思其四Hữu sở tư kỳ 4

Có nỗi niềm kỳ 4

朱顏不可仗,
Chu nhan bất khả trượng,
Nét son mà không còn như xưa

哪能不惆悵。
Na năng bất trù trướng.
Làm sao chẳng đau buồn

何如雙翡翠,
Hà như song phí thuý,
Giá được làm chim phỉ chim thuý

飛去蘭苕上。
Phi khứ lan điều thượng.
Ta sẽ bay vào vườn hoa lan hoa thiều

Bạn cũng có thể thích