Kinh sư đắc gia thư 京師得家書 • Ở kinh nhận được thư nhà

京師得家書

江水三千里,
家書十五行。
行行無別語,
只道早還鄉。

 

Kinh sư đắc gia thư

Giang thuỷ tam thiên lý,
Gia thư thập ngũ hàng.
Hàng hàng vô biệt ngữ,
Chỉ đạo tảo hoàn hương.


京師得家書Kinh sư đắc gia thư

Ở kinh nhận được thư nhà

江水三千里,
Giang thuỷ tam thiên lý,

家書十五行。
Gia thư thập ngũ hàng.

行行無別語,
Hàng hàng vô biệt ngữ,

只道早還鄉。
Chỉ đạo tảo hoàn hương.

Bạn cũng có thể thích