Luy Lâu

Con sông Dâu chảy về đâu
Mà lơ thơ… đến Luy Lâu lại dừng?
Cho ta nhớ thuở Bà Trưng
Chiến thuyền giấu bến, cây rừng giấu binh
Luy Lâu, ngạo nghễ cung đình
Tàn canh tiệc rượu… Giật mình sấm ran
Bốn bề nối lửa Văn Quan
Ba quân gươm giáo ngập tràn thành đô
Chém đầu Tô Định. Giặc Ngô
Xác phơi, 99 đống mồ cỏ hôi.
Hai nghìn năm cũ qua rồi
Sông Dâu nay đã cát bồi dòng xưa
Luy Lâu còn đó… Gió mưa
Vẫn nghe phần phật ngọn cờ Trưng Vương.

Bạn cũng có thể thích