Tặng Hoàng Kế Viêm tướng quân 贈黃繼炎將軍 • Tặng tướng quân Hoàng Kế Viêm

贈黃繼炎將軍

君中無酒慰飄零,
辜負沙頭雙玉瓶。
鞍馬幾年南北路,
關河千古短長亭。
好風到枕客愁破,
殘月入簾歸夢精。
夢斷故山人不見,
曉來江上數峰青。

 

Tặng Hoàng Kế Viêm tướng quân

Quân trung vô tửu uỷ phiêu linh,
Cô phụ Sa Đầu song ngọc bình.
Yên mã kỷ niên nam bắc lộ,
Quan hà thiên cổ đoản trường đình.
Hảo phong đáo chẩm khách sầu phá,
Tàn nguyệt nhập liêm quy mộng tinh.
Mộng đoạn cố sơn nhân bất kiến,
Hiểu lai giang thượng sổ phong thanh.

 

Dịch nghĩa

Trong quân không có rượu để an ủi sự phiêu linh
Đành phụ đôi bình ngọc ở nơi đầu bãi
Yên ngựa bao năm, hết đường nam lại đường bắc
Quan hà nghìn thuở, thôi trường đình lại đoản đình
Gió mát lùa vào gối xua tan sầu lữ khách
Trăng tàn lọt qua rèm lay tỉnh mộng trở về
Mộng đứt, chẳng thấy người non cũ
Sáng ra chỉ thấy mấy bóng núi xanh ngả trên sông


贈黃繼炎將軍Tặng Hoàng Kế Viêm tướng quân

Tặng tướng quân Hoàng Kế Viêm

君中無酒慰飄零,
Quân trung vô tửu uỷ phiêu linh,
Trong quân không có rượu để an ủi sự phiêu linh

辜負沙頭雙玉瓶。
Cô phụ Sa Đầu song ngọc bình.
Đành phụ đôi bình ngọc ở nơi đầu bãi

鞍馬幾年南北路,
Yên mã kỷ niên nam bắc lộ,
Yên ngựa bao năm, hết đường nam lại đường bắc

關河千古短長亭。
Quan hà thiên cổ đoản trường đình.
Quan hà nghìn thuở, thôi trường đình lại đoản đình

好風到枕客愁破,
Hảo phong đáo chẩm khách sầu phá,
Gió mát lùa vào gối xua tan sầu lữ khách

殘月入簾歸夢精。
Tàn nguyệt nhập liêm quy mộng tinh.
Trăng tàn lọt qua rèm lay tỉnh mộng trở về

夢斷故山人不見,
Mộng đoạn cố sơn nhân bất kiến,
Mộng đứt, chẳng thấy người non cũ

曉來江上數峰青。
Hiểu lai giang thượng sổ phong thanh.
Sáng ra chỉ thấy mấy bóng núi xanh ngả trên sông

Bạn cũng có thể thích