Tiếng hát trên đê

Thương chồng, em phải thay chồng
Thay chồng đi đắp đê công suốt ngày.
Suốt ngày em lội dưới lầy
Lùa bùn vác đất đắp dày đường cao
Bụng em không hạt cơm nào
Củ chuối em đào, ăn với hổng xanh.
Trời ơi! Mưa gió còn hành
Áo chiếu tan tành, em rét buốt xương!
Thầy cai ông xếp không thương
Ròi bò còn vụt còn tương lên đầu!
Chem cha ba đứa đánh phu
Choa đói choa rét, bay thù gì choa?
Bay coi Tây Nhật là cha
Sướng chi bay hại nước nhà bà con?
Liệu hồn bỏ thói du côn
Bằng không đòn lại trả đòn cho coi!

Bạn cũng có thể thích