Xuân đấy

Rét ngọt. Mùa đông chưa tiễn chân
Mà Xuân cứ tới… Bởi vì Xuân
Nên hồng cứ chín tươi roi rói
Mơ mấy cành hoa cứ trắng ngần

Xuân đấy… chưa nhiều chi trái hoa
Mừng Xuân đã đến hẹn cùng ta
Dẫu còn sương giá, danh thêm mạ
Cho lúa Xuân thêm sắc mượt mà.

Đã chắc cầm tay, mùa gặt mới
Bởi Xuân lên nắng, ấm tình người
Bởi đời ta với Xuân đi tới
Phơi phới. Xuân vui với cuộc đời.

Bạn cũng có thể thích